Stadgar

§1 Föreningens namn

Föreningens namn är Smålandskustens Skärgårdsförening. Namnet kan ändras genom beslut på ordinarie årsmöte

§2 Föreningens syfte och ändamål

Föreningen är en politiskt obunden sammanslutning av medlemmar som vill:

 • främja skärgårdens näringsliv,
 • förbättra levnadsvillkoren i skärgården2 samt
 • skydda och vårda skärgårdens miljö.

§3 Medlemskap

Medlemskap kan erhållas av envar som vill verka enligt beskrivningen i §2. Årlig medlemsavgift skall utgå med ett belopp som fastställs av årsmötet.

§4 Uteslutning

Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

§5 Styrelsen

Årsmötet utser styrelsens ordförande (mandattid l år), beslutar styrelsens storlek (5 till 9 pers)1, väljer övriga ledamöter (mandattid 2 år) jämte motsvarande antal suppleanter.
Styrelsens ordförande samt minst 2/3 av övriga ledamöter skall bestå av bofasta skärgårdsbor från föreningens verksamhetsområde.
Styrelsen sammanträder när ordförande eller två ledamöter så påkallar och har rätt att fatta beslut när minst hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande. Vid lika antal röster äger ordföranden den utslagsgivande rösten.

§6 Årsmöte

Styrelsen skall kalla till årsmöte under tiden maj - juli genom personliga skriftliga kallelser senast tre veckor i förväg.

§7 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1/5-30/4.

§8 Ärenden på ordinarie föreningsstämma

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. mötets behöriga utlysande
 2. fastställande av röstlängd för mötet
 3. val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet
 4. val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll
 5. föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 6. föredragning av revisorernas berättelse
 7. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret
 8. fråga om disposition av tillgängliga medel
 9. fråga om fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
 10. fastställande av arvoden och dagtraktamenten
 11. val av styrelsens ordförande, beslut om antalet ledamöter, val av styrelsens övriga ledamöter och val av suppleanter
 12. val av två revisorer jämte suppleanter
 13. övriga frågor

Årsmötet och extra föreningsstämma öppnas av styrelsens ordförande.

Varje medlem har en röst. Omröstning sker öppet. Beslut sker genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har mötets ordförande den utslagsgivande rösten, dock sker vid personval avgörande genom lottning.

§9 Föreningens firma

Föreningens firma tecknas av ordförande, sekreterare och kassör var för sig.

§10 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar sker genom enkelt majoritetsbeslut vid två på varandra följande föreningsstämmor. Om förslaget biträdes enhälligt vid i laga ordning utlyst årsmöte träder ändringen i kraft omedelbart efter mötet. I kallelsen till sådant möte skall tydligt anges ändringsförslaget.

§11 Motioner

Ärende, som medlem önskar framföra inför föreningsstämma, skall skriftligen anmälas till styrelsen senast två veckor före stämman.

Gällande fr.o.m. 2002-07-06

1) Vid årsmötet 2019 bestämdes att antalet styrelsemedlemmar skall vara 10 inkl ersättare. Fastläggs vid årsmötet 2020.

2) Ändring från fastboendes levnadsvillkor. Styrelsemöte aug 2019. Fastläggs vid årsmötet 2020.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.